projektowanie i budowa SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Firma Infostrady Polskie Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które są w jej posiadaniu i które przetwarza.

Zaktualizowaliśmy obowiązujące w INFOSTRADY POLSKIE zasady ochrony prywatności, tak aby Państwa dane osobowe były chronione zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako: „RODO”). Poniższa informacja służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu to robimy oraz do czego je wykorzystujemy.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane zebrane od Państwa dane osobowe, jest Infostrady Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Dębińskiej, Wola Dębińska 250, 32-852 Wola Dębińska (dalej „INFOSTRADY POLSKIE” lub „Spółka”).

 

Skąd mamy Państwa dane osobowe oraz jakie dane osobowe.

Przetwarzamy dane, które zostały nam udostępnione przez naszego kontrahenta, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/współpracownikiem lub które pozyskiwane są z rejestrów publicznych (np. CEIDG), w związku z wykonywaniem przez INFOSTRADY POLSKIE umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który Pani/Pan reprezentuje/ którego jest Pani/Pan pracownikiem/współpracownikiem. Są to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji umowy, wydania/dostawy towaru, kontaktu z Państwem, umożliwienia Państwu wjazdu/wejścia na teren zakładów INFOSTRADY POLSKIE. Zakres danych przetwarzanych przez INFOSTRADY POLSKIE może się różnić, dlatego informacje o zakresie przetwarzania udostępnionych INFOSTRADY POLSKIE danych zawsze mogą Państwo uzyskać zadając pytanie naszemu Inspektorowi Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

 

INFOSTRADY POLSKIE przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Państwa dane osobowe są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

 

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

A. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/współpracownikiem, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, bądź w innych celach, na które wyrazili lub wyrażą Państwo zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności jest to nam niezbędne do:

i. umożliwienia zrealizowania umowy zawartej z umowy z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/współpracownikiem; ii. obsługi zapytań, które do nas Państwo kierują; iii. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z realizacją lub zawarciem umowy.

 

B. Informujemy, że przetwarzamy także Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu INFOSTRADY POLSKIE, takim uzasadnionym interesem jest: i. kontaktowanie się z Państwem, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; ii. zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji zawartej umowy z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/ współpracownikiem; iii. przechowywanie danych osobowych dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez INFOSTRADY POLSKIE obowiązków wynikających z przepisów prawa; iv. a także w celu windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

 

C. Co ważne, muszą Państwo być świadomi, iż w przypadku, gdy odbieramy od Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób w jaki Państwo ją wyrazili. INFOSTRADY POLSKIE będzie jednak przetwarzać Państwa dane osobowe, dopóki nie wycofają Państwo zgody.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Jeżeli nie chce Pani/Pan abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zwracając się do nas bezpośrednio przysyłając pytanie na adres: IODO@infostrady.com, lub pisemnie na adres korespondencyjny: Infostrady Polskie Sp. z o.o., Wola Dębińska 250, 32-852 Wola Dębińska z dopiskiem „Dane osobowe”. Wskazujemy, iż w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych nasz kontrahent może nie być stanie zrealizować z nami zawartej umowy. W celu realizacji zawartej umowy z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/ współpracownikiem, wymagamy podania jedynie następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu.

 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

INFOSTRADY POLSKIE, aktualizując zasady ochrony prywatności, zapewnia, iż w każdym momencie mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw przyznanych przez RODO, tj. z prawa dostępu do Państwa danych osobowych, z prawa sprostowania oraz

usunięcia Państwa danych osobowych, z prawa do ograniczenia ich przetwarzania, z prawa do przenoszenia danych osobowych, z prawa niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Oznacza to, że:

 

i. gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne – mogą Państwo żądać sprostowania swoich danych;

 

ii. gdy Państwa dane nie będą już niezbędne dla celów, dla których je zebraliśmy, cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie (w przypadku, gdy taka zgoda została odebrana), zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania przez INFOSTRADY POLSKIE, Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa – mogą Państwo żądać usunięcia z zasobów INFOSTRADY POLSKIE swoich danych osobowych;

 

iii. gdy zauważą Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez INFOSTRADY POLSKIE – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku ograniczymy ich przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Państwa danych osobowych lub do czasu ustalenia przez nas czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy (np. podatkowe, rachunkowe, obrona lub dochodzenie roszczeń przez INFOSTRADY POLSKIE), które są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu.

 

iv. jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub zawartej umowy – mogą Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane podajemy na końcu niniejszej informacji. W każdym momencie mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez INFOSTRADY POLSKIE Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych może być personel Administratora w tym wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć do nich dostęp, aby wykonywać swoje obowiązki. Dodatkowo Państwa dane osobowe udostępniamy naszym Partnerom Biznesowym wspierającym nas w prowadzeniu działalności gospodarczej. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym, jeżeli wystąpią do INFOSTRADY POLSKIE z takim żądaniem. Wykaz aktualny Partnerów Biznesowych znajduje się w Dziale Księgowości Administratora

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez czas obowiązywania zawartej umowy z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/ współpracownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:

 

i. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem zawartej umowy,

 

ii. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 

iii. archiwizacyjnych, iv. maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania zawartej umowy.

 

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany (bez udziału czynnika ludzkiego) poprzez profilowanie?

Nie, Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Czy zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Oczywiście, dbamy i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Ponadto, nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Jeżeli powierzamy Państwa dane osobowe innym podmiotom, będą Państwo o tym poinformowani, a dodatkowo dzieje się tak wyłącznie w drodze umowy na przetwarzanie danych osobowych w imieniu INFOSTRADY POLSKIE zawartej na piśmie.

 

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw?

Wystarczy, że napiszą Państwo (w formie wiadomości e-mail lub pisemnie pocztą) do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

 

Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: IODO@infostrady.com,

adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Infostrady Polskie Sp. z o.o., Wola Dębińska 250, 32-852 Wola Dębińska.

 

 

         Sp. z o.o.

 

32-852 Dębno, Wola Dębińska 250

tel. +48 14 684 96 10

fax +48 14 684 96 11